Πύργος συλλογής ατμών οξέος και πλήρους περιβλήματος

  • Πύργος συλλογής ατμών οξέος και πλήρους περιβλήματος

    Πύργος συλλογής ατμών οξέος και πλήρους περιβλήματος

    Το Acid Vapors Full Enclosure Collecting & Scrubbing Tower είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται για τη συλλογή και τον καθαρισμό ατμών οξέος.Συνήθως χρησιμοποιείται για την επεξεργασία και τον καθαρισμό των όξινων απόβλητων αερίων που παράγονται σε διαδικασίες βιομηχανικής παραγωγής.

    Η κύρια λειτουργία αυτού του εξοπλισμού είναι η μείωση των επιπτώσεων των όξινων απόβλητων αερίων που παράγονται κατά τη βιομηχανική παραγωγή στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.Μπορεί να συλλέξει και να επεξεργαστεί αποτελεσματικά τους ατμούς οξέος, να μειώσει την ατμοσφαιρική ρύπανση και να προστατεύσει το περιβάλλον.